หออัครศิลปิน : แหล่งการเรียนรู้และขุมทรัพย์ทางปัญญา

ภาพหัวข้อหออัครศิลปิน

 

หออัครศิลปินได้ก่อสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ราชพัสดุลักษณะอาคารเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ 3 ชั้น
ออกแบบโดย นายสตวัน ฮ่มซ้าย และคณะ อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร

 

 

หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (Supreme-artist-hall)
หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่มา : https://www.facebook.com/artist.hall

ก่อตั้งเมื่อ พุทธศักราช  2539  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ  50  ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2539  เป็นศูนย์กลางจัดแสดงผลงานพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมในฐานะทรงเป็น “อัครศิลปิน” และเพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีที่ว่า “ผลงานของศิลปินแห่งชาติเป็นมรดกทางศิลปะอันล้ำค่าของชาติเป็นเครื่องหมายแสดงอารยธรรมอันสูงส่งของชาติไทย ควรแก่การภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติจึงจำเป็นต้องจัดทำเนียบขึ้นบัญชีอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติโดยส่วนรวมต่อไป”

นอกจากนี้ ยังใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประวัติผลงานของศิลปินแห่งชาติเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นสถานที่สำหรับให้ศิลปินแห่งชาติได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้แก่ศิลปิน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน โดยจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ  จำนวน 7 ห้อง บนพื้นที่ 3 ชั้น แยกเป็นห้องบริหาร 1 ห้อง ห้องนิทรรศการชั่วคราว 1  ห้อง ห้องนิทรรศการถาวร 5 ห้อง จัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของอัครศิลปินจำนวน 2 ห้อง และนิทรรศการเผยแพร่ ประวัติ ผลงาน ของศิลปินแห่งชาติทุกท่าน จำนวน 3 ห้อง โดยใช้สื่อผสมที่ทันสมัย สื่อปฏิสัมพันธ์หลายชนิด ได้แก่ วิดิทัศน์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วีดิโอซีดี ภาพดูราแทน ไดโอรามา คาราโอเกะ ตู้ถ่ายสติกเกอร์  สไลด์มัลติวิชัน เป็นต้น

ห้องอัครศิลปิน ชั้นที่ 2 การจัดแสดงได้แบ่งเนื้อหาไว้  6  ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1   จัดแสดง “อัครศิลปิน
ส่วนที่ 2 “คุณธรรมตามพระราชดำรัส 9 ประการ
ส่วนที่ 3 “พระอัจฉริยภาพด้านหัตถศิลป์
ส่วนที่ 4  “พระอัจฉริยภาพด้านภูมิสถาปัตยกรรม
ส่วนที่ 5  “พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม
ส่วนที่ 6 “พระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์

ส่วนที่ 1 จัดแสดง “อัครศิลปิน” ส่วนที่ 2 “คุณธรรมตามพระราชดำรัส 9 ประการ”

ส่วนที่ 3 “พระอัจฉริยภาพด้านหัตถศิลป์” ส่วนที่ 4 “พระอัจฉริยภาพด้านภูมิสถาปัตยกรรม”ส่วนที่ 5 “พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม”ส่วนที่ 6 “พระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์”

ภาพห้องอัครศิลปิน ชั้นที่ 2  ทั้ง  6 ส่วน
จาก หออัครศิลปิน แหล่งการเรียนรู้และขุมทรัพย์ทางปัญญา  (น. 6-7) โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2546, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.

 

ห้องอัครศิลปิน ชั้นที่ 3  จัดแสดง “ดนตรีและการพระราชนิพนธ์เพลง การจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ จำนวน 151 ท่าน ห้องนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ แบ่งเป็น
ส่วนที่ 1 “เชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ
ส่วนที่ 2 “ร้อยเรียงวรรณศิลป์
ส่วนที่ 3  “รังสรรค์ผลงาน
ส่วนที่ 4  “ประตูสู่โลกแห่งโลกวรรณศิลป์
ส่วนที่ 5 “นิทรรศการวรรณศิลป์
ส่วนที่ 6  “ห้องถ่ายทอดภูมิปัญญา
ส่วนที่ 7 “ห้องพักศิลปินแห่งชาติ

ห้องนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านภาพพิมพ์ ด้านหัตถศิลป์ ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ ด้านการถ่ายภาพ ด้านประติมากรรม ห้องนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทย ด้านเพลงไทยสากล/นักดนตรีสากล ด้านนาฏศิลป์ ด้านหุ่นกระบอก/หุ่นละครเล็ก ด้านเพลงพื้นบ้าน ด้านดนตรีพื้นบ้าน ด้านการแสดงพื้นบ้าน ด้านลิเก/ละครชาตรี ด้านโนรา/หนังตะลุง ด้านหมอลำ ด้านดนตรีสากล-ขับร้อง ด้านเพลงลูกทุ่ง-ขบร้อง/นักแต่งเพลง ผู้ประพันธ์เพลง/นักแต่งเพลงลูกทุ่ง ด้านศิลปะการแสดง ด้านภาพยนตร์ และด้านนาฏศิลป์-การละคร-ลิเก-หุ่นกระบอก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหออัครศิลปิน นอกจากจะหาข้อมูลได้จากหนังสือหออัครศิลปินแล้วยังสามารถหาข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวได้จากเว็บไซต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม อีกด้วย

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2546). หออัครศิลปิน แหล่งการเรียนรู้ และขุมทรัพย์ทางปัญญา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา.

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2546). หออัครศิลปิน แหล่งการเรียนรู้ และขุมทรัพย์ทางปัญญา. ค้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2557, จาก   http://www.culture.go.th/subculture8/

 ภาพประกอบ

หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2554). ภาพหัวข้ออัครศิลปิน. ค้นเมื่อ 10 กันยายน 2557 , จาก  https://www.facebook.com/artist.hall

หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2554). ภาพหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2557 , จาก  https://www.facebook.com/artist.hall

ภาพห้องอัครศิลปิน ชั้นที่ 2  ทั้ง  6 ส่วน.  ดัดแปลง เยาวลักษณ์ พัตรภักดิ์ จาก หออัครศิลปิน แหล่งการเรียนรู้และขุมทรัพย์ทางปัญญา . (2546). สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.

เรียบเรียงโดย วรมน ทิพยโกศัย งานบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ