วันหนังสือเด็กแห่งชาติ 2 เมษายน

ภาพวันหนังสือเด็กแห่งชาติ 2 เมษายน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ชุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เห็นชอบให้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันหนังสือเด็กแห่งชาติ” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า คณะกรรมการนานาชาติด้านหนังสือเด็กและเยาวชน (International Board on Book for Young People – IBBY) ได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายน เป็น “วันหนังสือเด็กแห่งชาติสากล” ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยในปี พ.ศ.2548 นับเป็นปีมหามงคลที่ ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรน้อมเกล้าฯ ถวายพระเกียรติ โดยรัฐบาลกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน เป็น “วันหนังสือเด็กแห่งชาติ” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมการอ่าน ทรงประพันธ์บทพระราชนิพนธ์สำหรับเด็กและเยาวชนมาแต่ครั้งทรงพระเยาว์ พระปรีชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบกับเป็นการสะท้อนให้เห็นความตั้งใจในการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านและพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก รวมทั้งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

“2 เมษายน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และวันหนังสือเด็กนานาชาติ” มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และ มูลนิธิซิเมนต์ไทย ได้ร่วมกันจัดทำโปสเตอร์ ชื่อว่า “อุ้มลูกนั่งตัก สื่อรักด้วยหนังสือ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ปี 2541 เพื่อรณรงค์ให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง

บรรณานุกรม
“วันหนังสือเด็กแห่งชาติ” 2548. http://www.manager.co.th/MetroLife/ViewNews.aspx?NewsID=9480000065961
http://www.thaiedresearch.org/cabinet/index1.php?opinion_id=891

ภาพประกอบ
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ปี 2541
“วันหนังสือเด็กแห่งชาติ” 2548. http://www.thaibby.in.th/news.html#in_news17

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศฯ