ช้าง (Elephants): ชีววิทยาของช้าง

ชีววิทยาของช้าง

ช้างไทย ช้างแอฟริกา
ช้างไทย ช้างแอฟริกา

ตระกูลช้าง เป็นไปตามอนุกรมวิธาน ดังนี้

Kingdom : Animalia
         Phylum : Chordata
                 Class : Mammalia
                         Order : Proboscidea

ลักษณะเด่นของสัตว์ใน Proboscidea คือ

  • มีร่างกายใหญ่โต จมูกและริมฝีปากบนยาว ที่เรียกว่า “งวง” ใช้สำหรับหายใจ จับสิ่งของ และจับอาหารเข้าปาก ฟันหน้าเจริญไปเป็น “งา” ฟันกรามมีขนาดใหญ่ ไม่เกิน 1 คู่ (แต่ช้างโบราณบางชนิด เช่น Dinitherium มีงาที่กรรไกรล่างคู่หนึ่ง และช้างโบราณพวก Tetrabelodon มีงาที่กรรไกรบนคู่หนึ่ง และที่กรรไกรล่างอีกคู่หนึ่ง) ไม่มีฟันเขี้ยว
  • ขาใหญ่ตรงลักษณะคล้ายต้นเสา ขาหน้ามีกระดูก radius และ ulnar บริบูรณ์ ขาหลังก็มีกระดูก tibia และ fibula บริบูรณ์ เท้ามีนิ้วข้างละ 5 นิ้ว แต่เล็บนิ้วก้อยบางตัวนั้นชักจะค่อยๆ หายไป
  • มีกระเพาะอาหารแบบธรรมดา ไม่ได้เป็นกระเพาะอาหาร Compound แบบสัตว์เคี้ยวเอื้อง อย่างวัวหรือควาย
  • ตัวผู้ลูกอัณฑะอยู่ในท้อง ไม่อยู่ในถุงห้อยออกมาอย่างสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ เช่น เสือ วัว ควาย กวาง และสุนัข เป็นต้น ส่วนตัวเมียมดลูกแยกเป็น Bicornuate และมีเต้านม 1 คู่ อยู่ที่หน้าอกระหว่างขาหน้าทั้ง 2 ข้าง

ช้างโบราณมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน จัดในพวกต่าง ๆ คือ

  • Elephas 7 ชนิด
  • Mastodon 8 ชนิด
  • Dinotherium 2 ชนิด
  • แต่ปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียง Family Elephantidae เพียง Family เดียว มี 2 Genus คือ Genus Elephas ได้แก่ ช้างเอเซีย (Species Elephas maximus) และ Genus Loxodonta ได้แก่ ช้างแอฟริกา (Species Loxodonta africana)

Anatomy ของช้างแอฟริกา

ภาพภาพแสดง Anatomy ของช้างแอฟริกา http://www.biologycorner.com

เปรียบเทียบโครงกระดูกช้าง

ภาพจาก http://elephant.elehost.com

ช้างเอเซีย ช้างแอฟริกา
Kingdom : Animalia
     Phylum : Chordata
         Class : Mammalia
             Order : Proboscidea
                 Family : Elephantidae
                     Genus Elephas
                         Species Elephas maximus
Kingdom : Animalia
     Phylum : Chordata
         Class : Mammalia
             Order : Proboscidea
                 Family : Elephantidae
                     Genus Loxodonta
                         Species Loxodonta africana

บรรณานุกรม

พระไพศาล วิสาโล. (2537). ช้างไทยในความทรงจำ. นนทบุรี: สำนักพิมพ์ใจสบาย.

รศ.สวง บุณยวณิชย์. (2534). สัตว์วิทยามีกระดูกสันหลัง ZO411. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ภาพช้างไทยจาก มูลนิธิเพื่อนช้าง

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด