วันสายใจไทย 2 เมษายน

ภาพวันสายใจไทย 2 เมษายน
ภาพจากมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สืบเนื่องจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 2 เมษายน 2518 อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญทหาร ตำรวจ ราษฎร อาสาสมัครอื่นๆ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน ประเทศชาติพร้อมกันนั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญ ผู้มีจิตกุศลเป็นจำนวนมากมาร่วมในงานด้วย

ในวันนั้นเองถือเป็นวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานมูลนิธิ หลังจากการก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ การระดมเงินเพื่อมูลนิธิสายใจไทยฯ จะได้ ดำเนินการต่อไป

อ้างอิง

http://kanchanapisek.or.th/

ข้อมูลโดย : กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด