วันอาเซียน 8 สิงหาคม


สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน ได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมา บรูไน ดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527  เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่า เข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542   ภูมิภาคอาเซียนนั้น ประกอบด้วยประชากรประมาณ 567 ล้านคน มีพื้นที่โดยรวม 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ 1,100 พันล้านดอลลาร์  และรายได้โดยรวมจากการค้าประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ (สถิติในปี 2550)

Asean-Map
ที่มา : http://www.matichon.co.th/online /2009/04/12390200461239020254l.jpg

โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความสมานฉันท์ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้ภูมิภาคแห่งนี้มีเสถียรภาพและสันติภาพ ในปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก เพิ่มขึ้นเป็น 10 ประเทศ ขยายความร่วมมือในทุกสาขาที่สำคัญ และได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ

ที่มา : http://www.mfa.go.th/asean/

ขณะนี้อาเซียนกำลังพัฒนาจากกลุ่มความร่วมมือให้เป็นประชาคมอาเซียนภายในพุทธศักราช 2558 ซึ่งจะประกอบด้วย 3 เสา คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน

– ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–ASC)
อาเซียนจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประเทศสมาชิกมีความพร้อมในการร่วมมือป้องกันและจัดการกับความขัดแย้งระหว่างกันมากขึ้นโดยเฉพาะภัยข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจะจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

– ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC)
อาเซียนกำลังเร่งรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างเขตการค้าเสรีอาเซียนและเขตการลงทุนอาเซียน เพื่อพัฒนาอาเซียน ซึ่งมีประชากรกว่า 567 ล้านคน และมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตที่เป็นหนึ่งเดียวภายในปี 2558 ซึ่งจะทำให้อาเซียนน่าสนใจและมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ

– ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)
อาเซียนกำลังมุ่งพัฒนาความร่วมมือในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข พลังงาน สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีเป้าหมายให้ประชาชนในภูมิภาค รู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนี้

นอกจากนี้ อาเซียนยังได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดการกับปัญหาสังคมและภัยคุกคามอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและเกินกว่าที่จะควบคุม ดูแลได้เพียงลำพัง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาโรคระบาด เป็นต้น
บรรณานุกรม
“สู่ประชาคมอาเซียน” สืบค้นจาก http://www.mfa.go.th/asean/ วันที่ 15 ก.ค. 255
“สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สืบค้นจาก http://th.wikipedia.org/wiki/
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันที่ 22 ก.ค. 2555