หออัครศิลปิน : แหล่งการเรียนรู้และขุมทรัพย์ทางปัญญา
สถานที่ท่องเที่ยว
  หออัครศิลปินได้ก่อสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ราชพัสดุลักษณะอาคารเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ 3 ชั้น ออกแบบโดย นายสตวัน ฮ่มซ้าย และคณะ อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร