ประเพณีชักพระ
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
ประวัติความเป็นมาของประเพณีชักพระ  พุทธประวัติกล่าวว่า วันที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์สู่มนุษย์โลก หลังจากเสด็จขึ้น ไปเทศนา โปรดพระพุทธมารดา  ณ สวรรค์ชั้นดุสิตตลอดพรรษา คือ  วันขึ้น  15 ค่ำ เดือน 11  อันเป็นวันสุดท้ายของพรรษาทรงเสด็จลง มาตามบันไดแก้ว,บันไดทอง, บันไดเงิน  บันไดทั้ง 3 ทอดลงมายังประตูนครสังกัสสะ  เมื่อเสด็จถึงประตูเมืองเป็นเวลาเช้าตรู่ของวันแรม 9 ค่ำ เดือน 11  อันเป็นวันออกพรรษาพอดี