ช้าง (Elephants): ชีววิทยาของช้าง
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ชีววิทยาของช้าง ช้างไทย ช้างแอฟริกา ตระกูลช้าง เป็นไปตามอนุกรมวิธาน ดังนี้ Kingdom : Animalia          Phylum : Chordata                  Class : Mammalia                          Order : Proboscidea ลักษณะเด่นของสัตว์ใน Proboscidea คือ