ของขวัญสารพันเทศกาล

ของขวัญสารพันเทศกาล
ความหมาย

ของขวัญ คือ สิ่งของที่ให้แก่เจ้าของขวัญเมื่อเสร็จพิธีทำขวัญ แล้ว หรือสิ่งของที่ให้กันในเวลาอื่นเป็นการถนอมขวัญ หรือเพื่ออัธยาศัยไมตรี เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 : 134)
อ่านต่อ >>