วันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน

29 มิถุนายน วันหมอแล็บวันที่ 29 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันเทคนิคการแพทย์ไทย” โดยผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2500 เป็นวันสำคัญของวิชาชีพ ซึ่งนับจนถึงวันนี้ “เทคนิคการแพทย์” ได้ทำหน้าที่ในระบบบริการสาธารณสุขไทยมาถึง 56 ปีแล้ว

 

ที่มา : http://board.postjung.com/688146.html
ที่มา : http://board.postjung.com/688146.html

นักเทคนิคการแพทย์ (อังกฤษ: Medical technologist หรือ Medical laboratory technologist หรือ Medical Laboratory Scientist) เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือ ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไว้ว่าเป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์ เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค หรือเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ

การเรียนการสอนในสาขาเทคนิคการแพทย์นั้น ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
สาขาเคมีคลินิก (Clinical chemistry)
สาขาจุลชีววิทยาคลินิก (Clinical microbiology)
สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy)
สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด (Transfusion medicine)
สาขาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical parasitology)
สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (Clinical immunology)
สาขาโลหิตวิทยา (Hematology)

 

ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีคำนำหน้าชื่อ สกุล เช่นเดียวกับบุคลากรทางด้านสารธารณสุขอื่นๆ คือ  นักเทคนิคการแพทย์ชาย ใช้อักษรย่อ ทนพ. ส่วนนักเทคนิคการแพทย์หญิงใช้อักษรย่อ ทนพญ.  ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ อรรณพ สุภานันท์ นักเทคนิคการแพทย์ เขียนในคอลัมภ์ VIP Room ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เรื่อง “ค้นหาความลับหมอแล็บ โดยหมอแล็บ” ไว้ว่า  เทคนิคการแพทย์ จะมีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ ศึกษาวิจัย เพื่อการวินิจฉัย การรักษา การติดตามและพยากรณ์โรคของผู้ป่วยร่วมกับแพทย์แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญยิ่งในการตรวจสุขภาพของประชาชนและการควบคุมป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ อาทิ โรคเอดส์ โรคซาร์ส ไข้หวัดนก วัณโรค โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย สารเสพติด รวมถึงโรคไม่ติดเชื้อ เช่น เบาหวาน โรคไต โรคตับ โรคหัวใจและหลอดเลือด  และมะเร็ง เป็นต้น ตลอดจนการตรวจอาหาร สิ่งแวดล้อม การตรวจทางชีวอนามัย ที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย ภาระงานของเทคนิคการแพทย์ ในระบบบริการสุขภาพ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ยิ่งในร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) ได้กำหนดยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพื่อให้คนไทยแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และปัญญา  รวมถึงการเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานในทุกระดับ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย ขณะที่โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ด้วยแล้ว การตรวจคัดกรองและการรักษาโรคเรื้อรังที่เกิดจากการเสื่อมของร่างกายจะมีมากขึ้น นั่นหมายความว่า เทคนิคการแพทย์จะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยเช่นกัน

 

วันที่ 29 มิถุนายนของทุกปี มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยที่มีสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และบุคลากรด้านเทคนิคการแพทย์จะจัดงานนิทรรศการด้านเทคนิคการแพทย์ให้ความรู้และบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน เช่น การตรวจเลือด การตรวจสุขภาพ เป็นต้น

 

บรรณานุกรม
อรรณพ สุภานันท์. (2555).  “VIP Room : ค้นหาความลับหมอแล็บ โดยหมอแล็บ” . เดลินิวส์ออนไลน์ 29 มิ.ย. 2555. ค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2556, จาก http://www.dailynews.co.th/article/825/133257

อรรณพ สุภานันท์. 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทย เทคนิคการแพทย์-“หมอแล็บ” ที่ช่วยค้นหาโรคและความผิดปกติในร่างกายคุณมาแล้ว 55 ปี . ค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2556, จาก http://www.baanmaha.com/community/thread45869.html

“นักเทคนิคการแพทย์คือใคร? เงินเดือนเท่าไร?”. ค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2556, จาก http://board.postjung.com/688146.html

ภาพประกอบ 

นักเทคนิคการแพทย์คือใคร? เงินเดือนเท่าไร?. ค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2556,  http://board.postjung.com/688146.html

เรียบเรียงโดย เยาวลักษณ์ พัตรภักดิ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด