แคน
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
  ที่มาของคำว่า “แคน”  หญิงหม้ายผู้คิดประดิษฐ์แคน กาลครั้งหนึ่ง มีพรานคนหนึ่งเที่ยวล่าเนื้อในป่า เขาได้ยินเสียงนกกรวิก(นกการเวก) ร้องไพรเราะจับใจมากเมื่อเขากลับมาถึง หมู่บ้านนายพรานได้เล่าเรื่องที่ตนเองได้ยินเสียงนกที่ร้องมีเสียง อันไพรเราะให้ชาวบ้านฟัง หนึ่งในนั้นมีหญิงหม้ายคนหนึ่ง ได้ฟังเรื่องที่นายพรานเล่าให้ฟัง จึงใคร่อยากจะฟังเสียงนกกรวิกมาก