เที่ยวเบตง “ใต้สุดแดนสยาม”
สถานที่ท่องเที่ยว
  “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน“ เป็นคำขวัญของอำเภอเบตง ซึ่งตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ในแนวทิวเขาสันกาลาคีรี เป็นทิวเขากั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย สิ่งสำคัญเป็นแหล่งชมความงามของทะเลหมอกและดอกไม้งามขึ้นชื่อว่า “สวยที่สุดในภาคใต้”