วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน
วันสำคัญในแต่ละเดือน
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2558