วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม

วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศ อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้มีการใช้ทรัพยากรมีอัตราเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย อ่านต่อ >>