วันงดสูบบุหรี่โลก (World No-Tobacco Day) 31 พฤษภาคม

 วันงดสูบบุหรี่โลก (World No-Tobacco Day) 31 พฤษภาคม
ตั้งแต่ปี 2531 องค์กรอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่? ได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ อ่านต่อ >>