Home

สนเทศน่ารู้ :: ชา (Tea)

ข้อมูลชาทางพฤกษศาสตร์ สภาพนิเวศและเกษตรกรรม

ชื่อวิทยาศาสตร์, ชื่อพ้อง, ชื่อพื้นเมือง
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์
ประโยชน์ของชา
การผลิตและการค้าระหว่างประเทศ
คุณสมบัติของชา
ลักษณะทั่วไป
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์อื่นๆ
สภาพนิเวศ

การขยายพันธุ์และการปลูก
การบำรุงดูแล รักษา
โรคและแมลงศัตูรพืช
การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต
การจัดการหลังเก็บเกี่ยว
แหล่งพันธุกรรม
การปรับปรุงพันธุ์ชา
แนวทางในอนาคต


บรรณานุกรม

van der Vossen, H.A.M. and Wessel, M.(Editor), 2000. ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลำดับที่ 16.พืชที่ให้สารกระตุ้น. Backhuys Publishers, เลเดน, เนเธอร์แลนด์. แปลโดย PROSEA Thailand Country Office สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วท.). กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์.

สาระ..ชา | ข้อมูลชาทางพฤกษศาสตร์ สภาพนิเวศและเขตกรรม | ชาเกี่ยวกับศิลปวัฒธรรมและประเพณี | บทความเกี่ยวกับชา

สนเทศน่ารู้ เรื่องชา ขึ้นด้านบนปรับปรุงล่าสุด : 10 มิถุนายน 2553 16:21:54 น.