สาระ…ชา
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ใคร ๆ ก็ดื่มชา ผู้คนทุกมุมโลกที่แตกต่างกันด้วยเรื่องชาติ สีผิว ขนบธรรมเนียมประเพณี ฐานะ ต่างพากันสนใจดื่มชา เพราะชาไม่เป็นเพียงเครื่องดื่มที่ให้ความละเมียดละไม แต่เป็นศิลปะ เป็นวัฒนธรรม เป็นรสชาติของชีวิต
วันชาสากล 15 ธันวาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
วันชาสากล (International Tea Day) ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 เริ่มต้นมาจากเกษตรกรผู้ปลูกชากลุ่มเล็กๆ ทางตอนเหนือของอินเดีย ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการค้าชาของตน
ชา (Tea)
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
สาระ..ชา :  เกร็ดความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ ของใบชา ข้อมูลชาทางพฤกษศาสตร์ สภาพนิเวศ และเขตกรรม: เป็นบทความที่เกี่ยวกับพืชที่ให้สารกระตุ้น ชนิด “ชา” รวบรวมข้อมูลด้าพฤกษศาสตร์ ถิ่นกำเนิดและการใช้ประโยชน์ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพนิเวศและการเขตกรรม ข้อมูลชาทางพฤกษศาสตร์ สภาพนิเวศ และเกษตรกรรม (ตอนที่ 1) ข้อมูลชาทางพฤกษศาสตร์ สภาพนิเวศ และเกษตรกรรม (ตอนที่ 2) ชาเกี่ยวกับศิลปวัฒธรรมและประเพณี: ข้อมูลเกี่ยวกับ ศิลป วัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และประเทศตะวันตก เช่น ถ้วยน้ำชา, ชุดน้ำชา รวมถึงวิวัฒนาการผลิตชาเพื่อบริโภคและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนประเพณีต่าง ๆ ที่มีการดื่มน้ำชาหรือมีน้ำชาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีนั้น ๆ และวิธีการชงชา บทความเกี่ยวกับเรื่องชา: รวบรวมบทความต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การเล่านิทานในโรงน้ำชา, สง