13 มี.ค. 2563 กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ “Big Cleaning Day” และพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

13 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 รับฟังผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ชี้แจงวิธีการฆ่าเชื้อไวรัส สารเคมีที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในครัวเรือน สารเคมีและวิธีการที่นำมาฆ่าเชื้อไวรัสในวันนี้

Read more

6 มิ.ย. 2560 โครงการ “กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)”

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการ “กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)” โดยบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร

Read more

8 มิ.ย. 2559 โครงการกิจกรรม 5ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน

8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการ “กิจกรรม 5ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” หรือ “Big Cleaning Day” ประจำปี 2559 ณ

Read more

13 ส.ค. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” (Big Cleaning Day)

13 สิงหาคม 2558 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นที่เข้าใจทั่วกันว่า เป็นวัน “Big Cleaning Day” หรือ “วันทำความสะอาดครั้งใหญ่” ประจำปี 2558 ของสำนักหอสมุดกลาง กิจกรรมในช่วงเช้า

Read more

25 ก.ค. 2557 กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน”

25 กรกฎาคม 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมนี้ทุก ๆ ปี หลังจากที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ปีนี้ (

Read more

23 ส.ค. 2556 โครงการ “การสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางในการทำกิจกรรม 5 ส”

 23 สิงหาคม 2556 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดทุกๆ ปี ปีนี้จัดภายใต้โครงการ “การสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางในการทำกิจกรรม 5 ส” ช่วงเช้า หลังจากผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน บุคลากรตั้งแถวภายในห้องโถง ชั้น 1

Read more

01 ก.ย. 2554 วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day 2011) ประจำปี 2554

1 กันยายน  2554  เวลา 9.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรม วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2554 สำนักหอสมุดกลาง ช่วงเช้า – พิธีเปิด

Read more

3 ก.ย. 2553 Big Cleanings Day ประจำปี 2553

3 กันยายน 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เปิดงาน Big Cleaning Day ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม 5 ส ที่ชาวสำนักหอสมุดกลาง ปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

Read more

28 ส.ค. 2552 “Big Cleaning Day”

28 สิงหาคม 2552 วัน Big cleaning day ประจำปี 2552 ภาพบรรยากาศกิจกรรมในวันนี้

Read more

29 ส.ค. 2551 Big Cleaning Day ประจำปี 2551

29  สิงหาคม 2551 รศ.ทศพร คล้ายอุดม  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด วัน Big Cleaning Day หรือวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ประจำปี 2551 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง  ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550  สำนักหอสมุดกลาง ได้ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงใสสะอาด (พ.ศ.2550 – 2553) โดยมี

Read more

16 มิ.ย. 2550 วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)

16 มิถุนายน 2550 สำนักหอสมุดกลางจัดกิจกรรม วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ของกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลัก ของสำนักฯ เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ ให้เป็นแหล่งบริการที่สะอาด

Read more