27 พ.ค. 2560 การตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ พร้อมปรับเปลี่ยนมาตรฐาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้รับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ พร้อมปรับเปลี่ยนมาตรฐาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ผู้ตรวจประเมิน คือ

Read more

17 พ.ย. 2558 โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008”

17 พ.ย. 2558 เวลา 08.30 – 16.30 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008” โดยคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

12 ต.ค. 2558 สำนักหอสมุดกลางได้รับการตรวจติดตามคุณภาพการรักษาระบบ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

12 ตุลาคม 2558 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพการรักษาระบบ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

Read more

27 ม.ค. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพและตัวชี้วัดความสำเร็จในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008”

27 มกราคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพและตัวชี้วัดความสำเร็จในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008” สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่เป็นคณะกรรมการ งานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 ณ ห้องประชุมชั้น

Read more

29 พ.ค. 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีจัดการความรู้สู่ความสำเร็จ”

29 พฤษภาคม 2555 บุคคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการจัดการความรู้สู่ความสำเร็จ” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ช่วงเช้า ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง“จากงานประจำสู่การจัดการความรู้ในองค์กร” โดย ผศ. ฉัตรมงคล

Read more

2-3 ก.พ. 2555 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุดกลาง”

2-3 กุมภาพันธ์ 2555 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 80 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุดกลาง” จัดโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง งานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 ของสำนักหอสมุดกลาง วิทยากรผู้บรรยาย คือ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ฉัตรมงคล

Read more

24 ม.ค. 2555 :ประชุมสำนักฯ เรื่อง ความก้าวหน้าของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

24 มกราคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์ เป็นประธานในที่ประชุมสำนักฯ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าของการบริหารงานด้วย ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับ การตรวจติดตามคุณภาพครั้งต่อไป ในวันที่ 30 มกราคม 2555 ที่จะถึงนี้ อีกทั้งแจ้งเรื่อง

Read more

19 พ.ค. 2554 บุคคลากรจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงานการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

19 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และคณะทำงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้การต้อนรับและแนะนำตอบข้อซักถาม บุคคลากรจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 26 คน มาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารคุณภาพ

Read more

28 เม.ย. 2554 การตรวจติดตาม การรักษาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ครั้งที่ 1/2554

28 เมษายน  2554 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้ตรวจติดตามผลการรักษาระบบมาตรฐาน  ISO 9001:2008 ครั้งที่ 1/2554 ที่สำนักหอสมุดกลาง ทั้งนี้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more