16 มิ.ย. 2550 วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)

16 มิถุนายน 2550 สำนักหอสมุดกลางจัดกิจกรรม วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ของกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลัก ของสำนักฯ เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ ให้เป็นแหล่งบริการที่สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ มีความคล่องตัวในการให้บริการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ชัดเจน ตลอดจนเป็นการสร้างลักษณะนิสัยของผู้ให้บริการ ที่ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 5ส ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด

นางสาวพิสมัย  บุญอยู่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม 5ส
กล่าวรายงาการจัดกิจกรรม 5ส
รศ.ดร.ทศพร คล้ายอุดม ผอ.สำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดงาน
กิจกรรมแรกของ Big Cleaning Day คือ บุคลากรทุกท่าน
เตรียมความพร้อมของร่างกาย เพื่อทำกิจกรรม 5ส ออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิกส์เบาๆ ร่วมกัน
เต้นพร้อมเพรียงกันดี สามัคคี คือ พลัง
หลังจากนั้นบุคลากรก็ประจำพื้นที่ของตนเอง มีการเยี่ยมชมและตรวจพื้นที่ของผู้บริหารกิจกรรม 5ส ถึงการดำเนินงานและความก้าวหน้าของกิจกรรม 5ส ในแต่ละฝ่าย  เริ่มที่ 2ส แรก คือ สะสาง และ สะดวก

ผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่ของคณะผู้บริหารกิจกรรม 5ส รางวัลยอดเยี่ยมของการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คือ ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ ซึ่งจุดเด่นของฝ่ายนี้ คือ ความร่วมมือของสมาชิกฝ่ายทุกท่าน ที่มีการสะสางพื้นที่ของตน จัดระเบียบให้ใช้ง่าย มีป้ายบอกชัดเจน มีบอร์ดอธิบายการให้บริการชัดเจน และจัดสวนย่อมสวยงาม ได้ผ่อนคลาย ความเคร่งเครียดจากงานประจำ และมีรายละเอียดบนบอร์ด 5ส อย่างครบถ้วนทุกประการ ดังภาพด้านบน


ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ