13 มี.ค. 2563 กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ “Big Cleaning Day” และพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

13 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 รับฟังผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ชี้แจงวิธีการฆ่าเชื้อไวรัส สารเคมีที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในครัวเรือน สารเคมีและวิธีการที่นำมาฆ่าเชื้อไวรัสในวันนี้ หลังจากนั้นทุกคนร่วมมือกันเข้าทำความสะอาดพื้นที่สำหรับให้บริการครบทุกชั้น เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทำความสะอาดพื้นที่ในห้องปฏิบัติงานของตนเอง

ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ชี้แจง วิธีการฆ่าเชื้อไวรัส
ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ชี้แจง วิธีการฆ่าเชื้อไวรัส
ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ชี้แจง วิธีการฆ่าเชื้อไวรัสแก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง
ภาพผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ชี้แจง วิธีการฆ่าเชื้อไวรัสแก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางก่อนเข้าทำความสะอาดพื้นที่สำหรับให้บริการครบทุกชั้น
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนร่วมมือกันเข้าทำความสะอาดพื้นที่สำหรับให้บริการ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนร่วมมือกันเข้าทำความสะอาดพื้นที่สำหรับให้บริการ
ภาพทีมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สำหรับให้บริการ
ภาพทีมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สำหรับให้บริการ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด