23 ส.ค. 2556 โครงการ “การสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางในการทำกิจกรรม 5 ส”

 23 สิงหาคม 2556 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดทุกๆ ปี ปีนี้จัดภายใต้โครงการ “การสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางในการทำกิจกรรม 5 ส” ช่วงเช้า หลังจากผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน บุคลากรตั้งแถวภายในห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลางเพื่อเตรียมความพร้อมด้วยการออกกำลังกาย “แบบมณีเวช”

ช่วงบ่าย ร่วมฟังบรรยาย “การสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางในการทำกิจกรรม 5 ส โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิภา แก้วศรีงาม หลังจากนั้นบุคลากรทุกคนพร้อมกันที่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 เพื่อร่วมรับฟังประกาศผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2556 พร้อมรับมอบรางวัลและเกียรติบัตร


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ