25 ก.ค. 2557 กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน”

25 กรกฎาคม 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมนี้ทุก ๆ ปี หลังจากที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ปีนี้ ( 2557) จัดภายใต้โครงการ เรื่อง “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำในวันนี้ ช่วงเช้า หลังจากที่ประธานในพิธี คือ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางเปิดงาน บุคลากรทุกคนได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมของร่างกายด้วยการออกกำลังกายด้วยกัน แล้วแยกย้ายทำกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง รอรับการตรวจพื้นที่ครั้งที่ 3 ช่วงบ่าย บุคลากรทุกคนพร้อมเพรียงกันที่ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง เพื่อฟังประกาศผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2557 และพื้นที่ที่มีผลการประเมินได้คะแนนสูงสด 3 ลำดับแรก ได้รับรางวัลจาก ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 คือ พื้นที่ไฉไล 3 มี คะแนน 89.86
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 คือ พื้นที่ไฉไล 2 มีคะแนน 88
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 คือ พื้นที่ไฉไล 1 มีคะแนน 87.53

ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ "กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน" (5 ส 25 ก.ค. 2557)
ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” (5 ส 25 ก.ค. 2557)

ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด