8 มิ.ย. 2559 โครงการกิจกรรม 5ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน

8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการ “กิจกรรม 5ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” หรือ “Big Cleaning Day” ประจำปี 2559 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง โดยรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรม 5ส ให้ยั่งยืน

ภาพรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม กล่าวเปิดงานโครงการ "กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน"
ภาพรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม กล่าวเปิดงานโครงการ “กิจกรรม 5ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน”
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมโครงการกิจกรรม 5ส
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมโครงการกิจกรรม 5ส
ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมรางวัล แก่พื้นที่ชนะการประกวด
ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวด และพื้นที่ชนะการประกวด

บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ตระหนักถึงประโยชน์การทำกิจกรรม 5ส และสร้างลักษณะนิสัยการทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หลังจากนั้น ผู้ตรวจพื้นที่ 5ส ตรวจประเมินพื้นที่ พร้อมสรุปผลการตรวจ และประกาศผลการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ประจำปี 2559 ผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 • กิจกรรมประกวด LOGO 5ส ผู้ชนะเลิศ คือ นางสาวนิชนันท์ ก่อกุลกิตาการ
 • กิจกรรมประกวดคำขวัญ 5ส ผู้ชนะเลิศ คือ นายธีระวัฒน์ นิลละออ ด้วยคำขวัญที่ว่า “สก. ร่วมใจ สร้างนิสัยด้วย 5ส”
 • กิจกรรมประกวดพื้นที่ 5ส พื้นที่ที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. ประเภท Back Office
   • รางวัลชนะเลิศ คือ พื้นที่ เพชรไพลิน (ชั้น 5 อ. 2) ด้วยคะแนน 91.83 คะแนน
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ พื้นที่ ลีลาวดี 1 (ชั้น 5 อ. 2) ด้วยคะแนน 90.17 คะแนน
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ พื้นที่ Media 3 (ชั้น 4 อ. 3)   ด้วยคะแนน 89 คะแนน
  2. ประเภท Front office
   • รางวัลชนะเลิศ คือ พื้นที่ เขียวสว่าง (ชั้น 4 อ. 1) ด้วยคะแนน 96.30 คะแนน
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ พื้นที่ เขียวสดใส (ชั้น 5 อ. 1) ด้วยคะแนน 93.80 คะแนน
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ พื้นที่ เขียวมรกต (ชั้น 3 อ. 1) ด้วยคะแนน 92.15 คะแนน

ภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด