13 ส.ค. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” (Big Cleaning Day)

13 สิงหาคม 2558 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นที่เข้าใจทั่วกันว่า เป็นวัน “Big Cleaning Day” หรือ “วันทำความสะอาดครั้งใหญ่” ประจำปี 2558 ของสำนักหอสมุดกลาง กิจกรรมในช่วงเช้า ดังนี้ รศ. ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดงาน บุคลากรทำกิจกรรมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และผู้ตรวจพื้นที่ 5 ส ตรวจประเมินพื้นที่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน" (Big Cleaning Day) (13 ส.ค. 2558)
ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” (Big Cleaning Day) (13 ส.ค. 2558)

กิจกรรมช่วงบ่าย ดังนี้ ผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่ บุคลากรพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 ร่วมทำกิจกรรม “กายบริหาร แก้อาการ โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)” นำโดย น.ส. เยาวลักษณ์ พัตรภักดิ์ และประกาศผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2558 พื้นที่ที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท และรางวัลความร่วมมือ ได้แก่

ประเภท Back Office
รางวัลชนะเลิศ คือ พื้นที่ ไฉไล 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ พื้นที่ เพชรไพลิน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ พื้นที่ ลีลาวดี

ประเภท Front office
รางวัลชนะเลิศ คือ พื้นที่ Library of Love 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ พื้นที่ Library of Love 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ พื้นที่ เขียวขจี

รางวัลความร่วมมือในกิจกรรม 5 ส คือ พื้นที่ ลีลาวดี


รายงานและถ่ายภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด