6 มิ.ย. 2560 โครงการ “กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)”

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการ “กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)” โดยบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 เริ่มอบอุ่นร่างกายด้วยท่ากดศรีษะ เพื่อช่วยบริหารต้นคอ บรรเทาอาการปวดคอ ปวดหลัง นำโดย รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  นางสาวเบ็ญจลักษณ์ ธรรมบุตร ประธานคณะทำงาน 5 ส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  และรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดงานตามลำดับ หลังจากนั้นบุคลากรทุกคนกลับพื้นที่ของตนเองพร้อมรับการตรวจพื้นที่

ภาพอบอุ่นร่างกาย กดศรีษระ ลดอาการปวดหลัง รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ภาพอบอุ่นร่างกายด้วยการกดศรีษระ ลดอาการปวดคอ ปวดหลัง นำโดยรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ภาพรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดงาน
ภาพรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดงาน
ภาพนางสาวเบ็ญจลักษณ์ ธรรมบุตร ประธานคณะทำงาน 5 ส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
ภาพนางสาวเบ็ญจลักษณ์ ธรรมบุตร ประธานคณะทำงาน 5 ส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
ภาพคณะผู้ตรวจกิจกรรม 5 ส เตรียมลงพื้นที่
ภาพคณะผู้ตรวจกิจกรรม 5 ส เตรียมลงพื้นที่
ภาพคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่กิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 2/2560 ลงพื้นที่่

สรุป ผลการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส ครั้งที่ 2/2560 พื้นที่ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้

1. พื้นที่ Library of love 1  94.50 คะแนน
2. พื้นที่ Media 3  92 คะแนน
3. พื้นที่ Library of love 2  91 คะแนน


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด