23 – 25 ม.ค. 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 10

วันที่ 23 – 25 มกราคม 2560 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 10 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง และศึกษาดูงาน ณ

Read more

19 ก.ค. 2555 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

19 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30-16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ปฏิบัติงานฝ่ายเทคนิค กลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 46 คน  ร่วมศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขางเขน เน้นในเรื่องโครงสร้างการบริหารสำนักฯ ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ

Read more

27-29 ก.พ. 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง”

คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) สำนักหอสมุดกลาง ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง ระหว่างวันที 27-29 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3

Read more

29 – 31 มี.ค. 2553 คณะผู้ตรวจสอบติดตามคุณภาพภายใน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างมาตรฐานในการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดกลาง”

29 – 31 มีนาคม 2553 คณะผู้ตรวจสอบติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) การบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 ของสำนักหอสมุดกลาง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างมาตรฐานในการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดกลาง” ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมีกิจกรรมหลักๆ

Read more