3 ก.ย. 2553 Big Cleanings Day ประจำปี 2553

3 กันยายน 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เปิดงาน Big Cleaning Day ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม 5 ส ที่ชาวสำนักหอสมุดกลาง ปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เริ่มจากช่วงเช้าหลังจากประธานกิจกรรม 5 ส ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานมาตลอดทั้งปี และผู้อำนวยการกล่าวเปิดงานแล้ว ยังได้ให้เกียรติชาวสำนักหอสมุดกลางในการทำกายบริหารแบบ Aerobics Boxing ในตอนเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายทำกิจกรรม 5 ส และเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้บุคลากรซี่งเป็นทรัพยากรหลักในการทำงานและพัฒนาสำนักฯ ได้รักในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส เป็นบุคลากรผู้มีนิสัยดี ใส่ใจในงานบริการ ให้ความสำคัญต่อประโยชน์ส่วนร่วม เก่งงานในหน้าที่ตน แล้วยังเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

ช่วงบ่าย ผู้ตรวจลงพื้นที่เยี่ยมชม และแนะนำพื้นที่ 5 ส ของแต่ละฝ่ายแล้ว ได้ชมการแสดงที่สื่อความหมายและสร้างจิตสำนึกที่ดี
ในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส สร้างความสนุกสนาน สามัคคี ให้กับชาวสำนักหอสมุดกลาง และจบด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรม 5 ส ในประเภทต่างๆ ดังนี้
– รางวัล พื้นที่ 5 ส ดีเด่น
อันดับ 1 ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์
อันดับ 2 ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ
อันดับ 3 ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขต
– รางวัลขวัญใจผู้บริหาร 1 รางวัล คือ ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขต บางนา
– รางวัลดาวเด่น 5 ส สำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก คือ นางสาวโชธิกา อรุมชูตี
– รางวัลดาวเด่น 5 ส ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขต บางนา คือ นางประนอม ไทยประยูร


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด