29 ส.ค. 2551 Big Cleaning Day ประจำปี 2551

29  สิงหาคม 2551 รศ.ทศพร คล้ายอุดม  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด วัน Big Cleaning Day หรือวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ประจำปี 2551 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง  ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550  สำนักหอสมุดกลาง ได้ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงใสสะอาด (พ.ศ.2550 – 2553) โดยมี

              วัตถุประสงค์ ดังนี้
              1. สร้างความใสสะอาดของจิตสำนึก
              2. สร้างความใสสะอาดของสภาพแวดล้อม
              3. สร้างความใสสะอาดของระบบกลไกและวิธีการทำงาน
              4. สร้างความใสสะอาดของระบบการตรวจสอบและการรายงาน
              (ที่มา http://www.clean.ru.ac.th/content/plan2550.pdf)

              กิจกรรม 5ส ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยสนับสนุนให้หน่วยราชการสร้างความใสสะอาดได้อย่างเป็นรูปธรรม และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง รักความใสสะอาดในเรื่องสภาพแวดล้อม ความสะอาด สะดวก ปลอดภัยในที่ทำงาน และจะช่วยเกื้อหนุนให้เกิดการสร้างความใสสะอาดด้านอื่นๆ ตามลำดับ

ภาพกิจกรรมในวัน Big Cleaning Day  ประจำปี 2551 (29 สิงหาคม 2551)
ณ สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง

ช่วงเช้า หลังพิธีเปิดบุคลากรทุกคน ออกกำลังกายด้วยการทำกิจกรรมชี่กงด้วยกัน ต่อด้วยการร่วมกันเก็บขยะและดูแลความเรียบร้อยรอบๆ บริเวณสำนักฯ ต่อจากนั้น ได้แยกย้ายไปทำความสะอาด จัดการกับระบบเอกสาร อุปกรณ์ และเครื่องมืออื่นๆ ในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
ช่วงบ่าย
 คณะผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมการปฏบิติงานแต่ละฝ่าย สรุปการตรวจเยี่ยม และประกาศพื้นที่ที่ชนะเลิศของการปฏบัติกิจกรรม 5ส  ฝ่ายที่ชนะเลิศการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ดีเด่น คือ ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ  ครองแชมป์ติดต่อเป็นปีที่ 2

ภาพกิจกรรมในวัน Big Cleaning Day ประจำปี 2551
ณ สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตบางนา

ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ