3 พ.ค. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

3 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล บริเวณทางเข้าข้างอาคารและลานทางลอดใต้อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  และพิธีถวายมหาสังฆทาน ถวายภัตตาหาร ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more

29 เม.ย. 2567 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านงานห้องสมุด บรรณารักษ์ และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี

Read more

10 เม.ย. 2567 สำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

10 เม.ย. 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะกรรมการสวัสดิการสำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส สำนักหอสมุดกลาง” โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึก

Read more

19 ก.พ. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 48 (COLORFUL THAI CULTURE 2024)

19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 48 (COLORFUL THAI CULTURE 2024) นำโดยอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิด

Read more

5-6 ก.พ. 2567 สำนักหอสมุดกลาง รับการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองใหม่ระบบบริหารงานคุณภาพฯ ISO 9001:2015

5-6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองใหม่ระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.) ในวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์

Read more

22 ธ.ค. 2566 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่สำนักหอสมุดกลาง “งานสุขสดใสปีใหม่ สก. 2567”

22 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 คณะทำงานสวัสดิการ สำนักหอสมุดลางจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ภายใต้ชื่อ “งานสุขสดใสปีใหม่  สก. 2567”  เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร

Read more

19 ธ.ค. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567

19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และอาจารย์ ดร.นีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more

12 ธ.ค. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางลงคะแนนสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.30 น. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง จัดให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาฯ มาใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีตรวจสอบเปิดหีบสรรหา ตรวจสอบบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นผู้ใช้สิทธิฯ ทยอยมาใช้สิทธิหย่อยบัตรสรรหา จนถึงเวลา 14.30

Read more

7 ธ.ค. 2566 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง แถลงนโยบายและแผนงานการบริหารงาน

7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาร่วมรับฟังการแถลงนโยบายและแผนงานการบริหารงาน จากผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทั้ง 3 ท่าน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

9 ธ.ค. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

9 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต (มือขวาทับมือซ้าย) นำโดยนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ณ หน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง ซี่งสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้ วันที่ 9

Read more

8 พ.ย. 2566 ประชุมสำนักหอสมุดกลางโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาตรวจเยี่ยมและชี้แจงแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการสำนักหอสมุดกลาง

8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดประชุมชี้แจงแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาตรวจเยี่ยม และชี้แจงแนวนโยบายฯ โดยมี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้กล่าวชี้แจงประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางปฏิบัติงานสำหรับสำนักหอสมุดกลาง ทั้งในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักหอสมุดกลาง

Read more