ประพาสภาษา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกไว้เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2545 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาภาษาเยอรมันที่เมืองเกิตติงเงน นอกจากนั้นยังได้เสด็จ พระราชดำเนิน ไปทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ หลายแห่ง ได้ทอดพระเนตรเรื่องศิลป และวัฒนธรรม วิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งทรงเล่าไว้ในเล่ม …