About

แนะนำหนังสือ วารสาร เอกสาร ที่น่าสนใจในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมภาพประกอบ โดยรายชื่อที่แนะนำต้องมีอยู่ในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด