จาณักยะ ปราชญ์แห่งชมพูทวีป

จาณิกยะ เป็น ปราชญ์แห่งชมพูทวีป มีความเชี่ยวชาญทางด้านคัมภีร์พระเวท ดาราศาสตร์ อายุรเวช การเมืองและกฎหมาย แต่งคัมภีร์นิติศาสตร์ และคัมภีร์อรรถศาสตร์ กล่าวถึงรูปแบบการปกครอง ธรรมาภิบาล การเมืองในประเทศ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ความสำเร็จทางด้านวัตถุ การบริหารบ้านเมืองสู่ความเป็นเลิศ และการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สามารถทำให้ชมพูทวีป รอดพ้นจากการปกครองของอเล็กซานเดอร์มหาราช และรวบรวมอินเดียเข้าเป็นปึกแผ่น

ชื่อเรื่อง: จาณักยะ ปราชญ์แห่งชมพูทวีป

ผู้แต่ง: เสฐียร พันธรังษี

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • อารัมภลิขิต (คำนำหน้าในการพิมพ์ครั้งที่สอง)  หน้า   (๔)
 • ๑ จาณักยบุรี  หน้า     ๑
 • ๒ เทือกเถส  หน้า     ๕  ๑๙
 • ๓ ลูกปราชญ์  หน้า   ๑๙
 • ๔ ศิษย์กับครู  หน้า   ๓๑
 • ๕ ปฏิญญาจาณักยะ  หน้า   ๔๔
 • ๖ ชีวสิทธิ-นักพรตปลอม  หน้า   ๕๗
 • ๗ หนี  หน้า   ๖๕
 • ๘ วงศ์โมริยะ  หน้า   ๙๐    ..  ..
 • ๑๘ กลลวง  หน้า ๒๔๙
 • ๑๙  กลวิวาท  หน้า ๒๕๖
 • ๒๐ ฉากใหญ่  หน้า ๒๖๖
 • ๒๑ ชัยชนะ  หน้า ๒๘๒
 • ๒๒ เพื่อราษฎร์  หน้า ๒๙๗
 • ภาคผนวก-อธิบายคำ  หน้า ๓๑๕