ประพาสภาษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกไว้เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2545 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาภาษาเยอรมันที่เมืองเกิตติงเงน นอกจากนั้นยังได้เสด็จ พระราชดำเนิน ไปทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ หลายแห่ง ได้ทอดพระเนตรเรื่องศิลป และวัฒนธรรม วิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งทรงเล่าไว้ในเล่ม ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน ซึ่งพระองค์ท่านได้ใช้เวลาเรียนเพียง 3 สัปดาห์ แทน 3 เดือน จึงเรียกการไปเยอรมันครั้งนี้ว่า ประพาสภาษา แทนการไปศึกษาภาษาอย่างจริงจัง

ชื่อเรื่อง: ประพาสภาษา

พระราชนิพนธ์: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3, ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

  • วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545  หน้า      3
  • วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545  หน้า    17
  • วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545  หน้า    25
  • ..  ..  ..  ..
  • วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2545  หน้า 363
  • วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2545  หน้า 396
  • วันพุธที่ 20 มีนาคม 2545  หน้า 419

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ