ยาสมุนไพร สำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน

บุคลากรสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีทัศนะต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสมุนไพรว่า สมุนไพรที่แนะนำในงานสาธารณสุขมูลฐาน ควรมีสรรพคุณการรักษาที่ชัดเจน ปลอดภัย ใช้ประโยชน์ได้จริง และเน้นการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ควรนำสูตรยาแผนโบราณ ที่เหมาะสม มาส่งเสริมในงานสาธารณสุขมูลฐานด้วย ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงประกอบด้วยรายการยาสมุนไพรเดี่ยว และยาสมุนไพรแบบตำรับ(ยาไทย) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้น รวมทั้งข้อมูลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ทางยาและวิธีใช้ยาสมุนไพรในระดับชุมชนและครอบครัว ซึ่งผู้อ่านจะได้ใช้ประโยชน์ ในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ชื่อเรื่อง: ยาสมุนไพร สำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน

บรรณาธิการ: มาโนช วามานนท์, แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ    บทที่ 1 บทนำ  หน้า      1
 • 1. สมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐาน  หน้า      1
 • 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพร  หน้า      2
 • 3. วิธีการเก็บสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยา  หน้า      6
 • 4. การแปรสภาพและเก็บรักษาพืชสมุนไพร  หน้า      7
 • 5. วิธีการเตรียมยาสมุนไพร  หน้า    10
 • 6. ข้อแนะนำสำหรับการใช้สมุนไพร  หน้า    12
 • 7. อาการแพ้ที่เกิดจากการใช้สมุนไพร  หน้า    13
 • 8. ความหมายของคำที่ควรทราบ  หน้า    14
 • 9. รายการสมุนไพรสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน  หน้า    15
 • บทที่ 2 ยาสมุนไพรสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน  หน้า    29
 • 1. ยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรค/อาการเจ็บป่วย ระบบทางเดินอาหาร  หน้า    29
 • 2. ยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรค/อาการเจ็บป่วย ระบบทางเดินหายใจ  หน้า    78
 • 3. ยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรค/อาการเจ็บป่วย ระบบทางเดินปัสสาวะ  หน้า    86
 • 4. ยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคผิวหนัง  หน้า    92
 • 5. ยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรค และอาการเจ็บป่วยอื่นๆ  หน้า  120
 • ภาคผนวก 1 ดัชนีรายการสมุนไพรสำหรับงานสาธาราณสุข (ตามอักษร ก-ฮ)  หน้า  128