ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย (Introduction to English for Lawyers)

เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษากฎหมายทั้งในระดับปริญญาตรี-โท หรือ ผู้สำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิตที่มิได้เน้นศึกษาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย แต่ต้องการทำความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษกฎหมายในเชิงวิชาการ จากข้อเขียนบทความและตำราภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นเชิงการเรียนภาษาอังกฤษกฎหมายในแนวภาษาศาสตร์ เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานโครงสร้าง ของภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งตาราง website ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย รวมถึง ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล เฉลยแบบฝึกหัด บรรณานุกรม และประวัติผู้เขียนในท้ายเล่ม

ชื่อเรื่อง: ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย (Introduction to English for Lawyers)

โดย: จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • ตาราง website ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  หน้า   13
 • เบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล  หน้า   16
 • อักษรย่อปริญญาทางกฎหมายระบบ Common Law  หน้า   24
 • ถ้อยแถลง  หน้า   31
 • เฉลยแบบฝึกหัด  หน้า 195
 • ข้อแนะนำในการใช้หนังสือ  หน้า   33
 • อักษรย่อที่ใช้ในหนังสือนี้  หน้า   37
 • บทที่ 1 การเรียนรุ้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรากศัพท์  หน้า   39
 • บทที่ 2 ส่วนของคำและกาลเวลาในภาษาอังกฤษ (Parts of Speech & Tense)  หน้า 103
 • บทที่ 3 การอ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษจากตำรา  หน้า 137
 • บทที่ 4 ภาษาอังกฤษกฎหมายในภาคปฏิบัติ  หน้า 163
 • บรรณานุกรม  หน้า 200
 • ประวัติผู้เรียบเรียง  หน้า 203

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน