นางในวรรณคดี

นางในวรรณคดี

วรรณคดีเรื่องเด่นๆ ของไทย ตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยจนถึงยุครัตนโกสินทร์ มีอยู่กว่าสามสิบเรื่อง มีตัวนางในเรื่องที่ประทับใจผู้อ่านรวมกันได้ 26 นาง แต่ละนางมีบทบาทยอดเยี่ยมและโดดเด่น ตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้อ่าน หนังสือเรื่อง “นางในวรรณคดี” เล่มนี้ ได้รวมเรื่องราวเกี่ยวกับนางในวรรณคดีเรื่องต่างๆ ด้วยภาษาง่ายๆ ประโยคไม่ซับซ้อน ทำให้เข้าใจเรื่องและแก่นของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ ได้อย่างถ่องแท้ เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนรักการอ่าน และได้รู้จักวรรณกรรมของชาติอย่างน้อย 23 เรื่อง พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม

ชื่อเรื่อง: นางในวรรณคดี

เรียบเรียงโดย: ปิยตา วนนันทน์

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 1

สารบัญ

 • นพมาศ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์  หน้า     ๖
 • พระเพื่อนพี่ แพงน้อง สองสมร  หน้า   ๑๐
 • อุษา เทวดาอุ้มสม  หน้า   ๑๔
 • พินทุมดี มเหสีพระสมุทรโฆษ  หน้า   ๑๘
 • มโนราห์กินรี  หน้า   ๒๒
 • เตียวเสี้ยนสาวงามล่มเมือง  หน้า   ๒๖
 • สีดา ลักษมีอวตาร  หน้า   ๓๐  บุษบา อุณากรรณ  หน้า  ๓๔
 • พิมพิลาไลยหรือวันทองสองใจ  หน้า  ๓๘
 • ..  ..
 • ลำหับ เงาะป่าเลอโฉม  หน้า   ๖๖
 • นอซาตอลอัวดัด นิทราชาคริต  หน้า   ๗๐
 • มัทนา เทวีดอกกุหลาบ  หน้า   ๗๔
 • อันโดรเมดา เจ้าสาวพระสมุทร  หน้า   ๗๘
 • ศกุนตลา ธิดาพระฤาษี  หน้า   ๘๒
 • นางอุษา ชายาท้าวแสนปม  หน้า   ๘๖
 • สาวิตรี ผู้ขอพระยม  หน้า   ๙๐
 • นางอิลาหรือท้าวอิลราช  หน้า   ๙๔
 • ทมยันตี ผู้มีความอดทน  หน้า   ๙๘