28 พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม

หนังสือที่แสดงความจริงว่าธรรมยังคงทรงธรรมอยู่ทุกกาลทุกสมัย ตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ยิ่งประพฤติตามธรรมอยู่ พระอรหันต์ก็ยังไม่สูญไปจากโลก ดังเช่น พระอรหันต์ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ที่อัฐิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุและได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ภายในพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 4 ภาค คือ

 • เรื่องพระบรมสารีริกธาตุและความเป็นมาของพระธุตังคเจดีย์
 • เรื่องประวัติย่อพระอรหันต์ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ภายในพระธุตังคเจดีย์
 • เรื่องสติปัฏฐาน 4 ของหลวงพ่อลี ธมฺมธโร
 • เรื่องการฉลองพระธุตังคเจดีย์

ชื่อเรื่อง: 28 พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม

โดย: พระมหาธีรนาถ อคคธีโร

สถานที่: ชั้น 1 อาคาร 3

สารบัญ

 • พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ธาตุกายสิทธิ์ อันเป็นสุดยอดแห่งการสักการะบูชา หน้า   ๑๙
 • ประวัติความเป็นมาของพระธุตังคเจดีย์  หน้า   ๒๙
 • ประวัติความเป็นมาของวัดอโศการาม  หน้า   ๔๓
 • ประวัติย่อ ๒๘ พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อัญเชิญพระธาตุมาบรรจุ ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม หน้า   ๖๑
 • ๑. พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล)  หน้า   ๖๒
 • ๒. ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต  หน้า   ๖๖
 • ๓. พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม)  หน้า   ๖๔        ..  ..
 • ๒๖. หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต  หน้า ๒๐๐ ๒๗. หลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ  หน้า ๒๐๖
 • ๒๘. หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต  หน้า ๒๑๒
 • ภาคผนวก ประมวลภาพงานฉลองสมโภชและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในพระธุตังคเจดีย์ (๒๒-๓๐ เมษายน ๒๕๕๑) หน้า ๒๑๘
 • สติปัฏฐาน ๔ หลักคำสอนของท่านพ่อลี ธมฺมธโร หน้า ๒๔๔
 • “พระญาณวิศิษฏ์” ทายาทธรรม “ท่านพ่อลี”  หน้า ๒๘๐