นิติปรัชญาเบื้องต้น (Philosophy of Law)

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาวิชากฎหมาย ช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายได้ลึกซึ้งและกว้างยิ่งขึ้น โดยจะเข้าใจวิชากฎหมายในภาพรวมได้ ทำให้มีวิธีคิด วิธีมอง วิธีกระทำความเข้าใจกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์ในการใช้กฎหมายต่างๆ โดยมีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย ทฤษฎีว่าด้วยศาสตร์ความคิดทางกฎหมายสำนักต่างๆ เช่น สำนักประวัติศาสตร์ สำนักกฎหมายบ้านเมือง เป็นต้น และภาคเฉพาะ กฎหมาย ศีลธรรม และความยุติธรรม ท้ายเล่ม เป็นภาคผนวก เรื่องบทบาทของนักกฎหมาย “เทศกาลบ้านเมือง” พร้อมดัชนีค้นคำและผลงานทางวิชาการของผู้เขียน

ชื่อเรื่อง: นิติปรัชญาเบื้องต้น (Philosophy of Law)

ผู้เขียน: สมยศ เชื้อไทย

สารบัญ

 • ภาคทั่วไป
 • ส่วนที่ ๑ บทนำ : ทฤษฎีว่าด้วยศาสตร์
 • บทที่ ๑ ข้อความคิดทั่วไป  หน้า   ๒๑
 • บทที่ ๒ นิติศาสตร์  หน้า   ๓๕
 • บทที่ ๓ วิชานิติปรัชญา  หน้า   ๕๑
 • ส่วนที่ ๒ ความคิดทางกฎหมายสำนักต่างๆ
 • บทที่ ๑ สำนักธรรมนิยม  หน้า   ๗๓
 • บทที่ ๒ สำนักประวัติศาสตร์  หน้า ๑๑๓
 • บทที่ ๓ สำนักกฎหมายบ้านเมือง  หน้า ๑๒๓
 • บทที่ ๔ สำนักความคิดกฎหมายทางสังคมวิทยา  หน้า ๑๓๙
 • บทที่ ๕ ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น  หน้า ๑๕๑
 • ภาคเฉพาะ กฎหมาย ศีลธรรม และความยุติธรรม
 • บทที่ ๑ กฎหมายและศีลธรรม  หน้า ๑๗๑
 • บทที่ ๒ ความยุติธรรมและวิชานิติศาสตร์  หน้า ๑๗๙
 • บทที่ ๓ ความยุติธรรมและนิติวิธี  หน้า ๑๘๕
 • ภาคผนวก : บทบาทของนักกฎหมายกับ “เทศกาลบ้านเมือง”  หน้า ๒๐๓
 • ดัชนีค้นคำ  หน้า ๒๑๔