รัตนมาลา

พจนานุกรมแสดงที่มาของศัพท์โบราณจากงานนิพนธ์ของไทยเรียงตามสมัยที่แต่ง ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศึกษาจากจารึก ต้นฉบับตัวเขียนสมุดไทย หนังสือราชการ เรื่องจักรๆวงศ์ๆ และตำราต่างๆ บางคำมีความหมายไม่ลึกซึ้ง เช่น ศัพท์เกี่ยวกับอาหาร หรือขนมต่างๆ และศัพท์เฉพาะในบางกลุ่มไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากนัก ส่วนอักขระวิธีคัดลอกตามต้นฉบับ และต้นฉบับตัวเขียนไม่ได้สะกดตามอักขรวิธีปัจจุบัน

ชื่อเรื่อง: รัตนมาลา

โดย: ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

  • คำนำ หน้า ๕-๖
  • ข้อตกลงเบื้องต้น หน้า ๗
  • แหล่งที่มา หน้า ๘-๒๖
  • ก หน้า ๒๙-๑๑๒
  • ..
  • อ หน้า ๙๒๓-๙๘๐
  • ฮ หน้า ๙๘๐
  • บรรณานุกรม หน้า ๙๘๒-๙๘๓
  • ผลงาน หน้า ๙๘๔-๙๘๗

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ