เครื่องอิสริยยศ พระบรมราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์

ประวัติความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยยศ ในเชิงประวัติศาสตร์และช่างศิลปกรรม ที่แสดงออกถึงความงดงามของรูปทรง และลวดลายที่จำหลักลงบนเครื่องอิสริยยศที่ปรากฏเป็น “เครื่องอิสริยยศพระบรมวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์” เครื่องอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในศาลาเครื่องราชอิสริยยศในพระบรมมหาราชวัง มีคุณค่าและความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ราชประเพณี ความงดงามอลังการ ด้วยความคิดคำนึงสร้างสรรค์ของฝีมือช่าง และความมั่งคั่งของวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ นับเป็นหลักฐานอันสำคัญที่จะแสดงถึงภูมิปัญญาอันสูงส่งของคนในชาติ และความบริบูรณ์ในทรัพย์สินของแผ่นดินไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทย  และชาวต่างชาติโดยทั่วไป

ชื่อเรื่อง: เครื่องอิสริยยศ พระบรมราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์

บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง: ศจ. ดร. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • คำนำบริษัท รีเจนซี่บรั่นดีไทย  หน้า     ๓
 • คำนำผู้เขียน  หน้า     ๕
 • บทกวีของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  หน้า     ๘
 • บทนำ  หน้า   ๑๓
 • ประเภทของเครื่องอิสริยยศ  หน้า   ๑๙
 • ลำดับฐานันดาศักดิ์ของพระบรมวงศานุวงศ์  หน้า   ๒๓
 • อิสริยยศ  หน้า   ๓๑
 • เครื่องประกอบพระอิสริยยศ  หน้า   ๔๑
 • เครื่องราชอิสริยยศ ตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร  หน้า    ๕๕
 • เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หน้า    ๘๑
 • เครื่องประกอบพระอิสริยยศ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ  หน้า   ๑๐๑
 • การพระราชทานเครื่องอิสริยยศแก่พระบรมวงศานุวงศ์ : การพระราชทานเครื่องประกอบพระอิสริยยศแก่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูกเธอ ในพระราชพิธีโสกันต์  หน้า ๑๑๑
 • พระราชพิธีโสกันต์พระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าหลานเธอ  หน้า ๑๒๑
 • เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าในพระราชพิธีโสกันต์ ชุดที่ ๑   หน้า ๑๒๙
 • เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าในพระราชพิธีโสกันต์ ชุดที่ ๒  หน้า ๑๔๑
 • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เครื่องประกอบพระอิสริยยศพระองค์เจ้าฝ่ายหน้า  หน้า ๑๕๗
 • ในพระราชพิธีโสกันต์ เครื่องประกอบพระอิสริยยศพระองค์เจ้าฝ่ายใน  หน้า ๑๗๓
 • การพระราชทานเครื่องประกอบพระอิสริยยศ ในโอกาสตั้งกรมและเลื่อนกรมพระบรมวงศานุวงศ์  หน้า ๑๘๐
 • เครื่องประกอบพระอิสริยยศพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายใน   หน้า ๑๙๑
 • การพระราชทานเครื่องประกอบอิสริยยศ  ในคราวรับพระราชทานตราจุลจอมเกล้า  หน้า ๑๙๙

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ