100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์

หนังสือเล่มนี้เป็นการทำบรรณนิทัศโดยนำสาระสังเขปของหนังสือแต่ละเล่มมาวิเคราะห์ วิจารณ์เชิงแนะนำหนังสือไว้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้จัดทำได้คัดเลือกหนังสือดีวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 เล่ม ซึ่งหนังสือส่วนมากจะได้รับรางวัลเกือบทุกเล่มโดยแยกเป็นสารคดีและความรู้ทั่วไป 70 เล่ม หนังสือบันเทิงคดีทางด้านวิทยาศาสตร์อีก 30 เล่ม เนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มเมื่ออ่านแล้ว ชวนหน้าติดตาม และมีประวัติของผู้เขียนแต่ละเรื่องประกอบไว้ด้วย

ชื่อเรื่อง: 100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน: ชัยวัฒน์ คุประตกุล และคณะ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • สาระย่อ  หน้า     8
 • คำนำ  หน้า   10
 • 100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์
 • (ก) ประเภทบันเทิงคดี
 • 1. กาลเวลา : จุฑารัตน์  หน้า   18
 • 2. ใครทำร้ายโลก : อัมพร คมลักษณ์ (บรรณาธิการ)  หน้า   20
 • 3. จรูญจรัสรัศมีพราว พร่างพร้อย : วินทร์ เลียววาริน  หน้า   24
 • 4. จักรวาลอนันต์ การเดินทางไม่สิ้นสุด : วรากิจ เพชรน้ำเอก  หน้า   28
 • 30. โอบกอดความรักมาจากฟ้า : หอมไกล  หน้า 104
 • (ข) ประเภทสารคดี และความรู้ทั่วไป
 • 1. 2000 : สหัสวรรษ รหัสอันตราย : วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์  หน้า 110
 • 2. การเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์ สำหรับประชาชน : คณะวิทยากร นจวท.  หน้า 112
 • 3. การจัดการความรู้ (ฉบับนักปฏิวัติ) : วิจารณ์ พานิช  หน้า 116
 • 4. การเดินทางครั้งนี้ ไม่ธรรมดา : อาทิตย์ ประสาทกุล  หน้า 120
 • ..  ..
 • 70. เอกภพ (เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล) : วิภู รุโจปการ  หน้า 322
 • ภาคผนวก (บรรณานุกรม) : รายชื่อหนังสือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
 • 1. ประเภทบันเทิงคดี  หน้า 326
 • 2. ประเภทสารคดี และความรู้ทั่วไป  หน้า 329