กลเม็ดเคล็ดลับการตรวจประเมิน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทความ ที่แนะนำแนวทางพร้อมเคล็ดลับและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง อย่างเปิดเผยและเข้าใจง่ายๆ ในเรื่องของ คุณสมบัติของ Auditor วิธีการเลือก Certification Body การจัดทำเอกสารและระบบการควบคุม ความสำคัญของการลงบันทึก บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร การกำหนดนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ การวางแผนการตรวจประเมินภายใน