๑๘ ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร

หนังสือเรื่อง “18 ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่ม ทำให้ผู้อ่านได้รู้ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ความเป็นมาของ ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

โดยผู้อ่านจะได้ศึกษากรณีตัวอย่างภูมิปัญญาไทยที่เคยมีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย ได้รับรู้ถึงปัจจัยสำคัญ คือ กาลเวลาและเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาโบราณของชุมชนหัตถกรรมในกรุงเทพมหานคร และนับวันภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้นเหล่านี้อาจจจะสูญสิ้นไปในไม่ช้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฝีมือและความตั้งใจ ของช่างชำนาญไม่ได้รับความนิยมจากคนไทยด้วยกันเอง แต่กลับนิยมซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ แต่ชาวต่างประเทศกลับชื่นชมผลงาน “ทำด้วยมือ” เหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง

ชื่อเรื่อง: ๑๘ ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย: อังคาร

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ความนำ ชุมชนหัตถกรรมโบราณ กรุงเทพมหานคร  หน้า     ๑
 • ชุมชนหัตถกรรมที่อาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ หรือฝั่งธนบุรี
  • บ้านขมิ้น  หน้า     ๖
  • บ้านช่างหล่อ  หน้า  ๗
  • บ้านเนิน  หน้า   ๑๑
  • บ้านบุ  หน้า  ๑๔
  • บ้านปูน  หน้า  ๑๘
  • บ้านลาว  หน้า  ๑๙
 • ชุมชนหัตกรรมที่อาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือฝั่งพระนคร
  • บ้านกระบะ  หน้า   ๒๓
  • บ้านครัว  หน้า   ๒๔
  • บ้านช่างทองตรอกสุเหร่า  หน้า   ๒๗
  • บ้านดอกไม้  หน้า   ๓๐
  • บ้านดินสอ  หน้า   ๓๔
  • บ้านตีทอง  หน้า   ๓๕
  • บ้านนางเลิ้ง  หน้า   ๓๗
  • บ้านบาตร  หน้า   ๓๙
  • บ้านพาน  หน้า   ๔๒
  • บ้านลาน  หน้า   ๔๖
  • บ้านสาย  หน้า   ๔๙
  • บ้านหม้อ  หน้า   ๕๑
 • คำศัพท์น่ารู้  หน้า   ๕๒
 • กิจกรรมท้ายเล่ม  หน้า   ๕๓
 • บรรณานุกรม  หน้า   ๕๔

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน