นาฏยศิลป์ หลักกายวิภาคและการเคลื่อนไหว

รายละเอียดของอวัยวะต่างๆ ที่สำคัญ ในร่างกายของคนเรา ตลอดจนขีดความสามารถของการเคลื่อนไหว ทางนาฏศิลป์ ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างให้มนุษย์สามารถร่ายรำหรือเต้นรำเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกภายในของมนุษย์ พร้อมวิธีการป้องกันการบาดเจ็บอันเกิดจากการฝึกซ้อม หรือการแสดงและภาพประกอบ

ชื่อเรื่อง: นาฏยศิลป์ หลักกายวิภาคและการเคลื่อนไหว

ผู้เขียน: ผศ. ศิริมงคล นาฏยกุล

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทนำ  หน้า      1
 • ลักษณะสรีระของนาฏยศิลปิน  หน้า   13
 • ระบบโครงสร้างรกะดูกของมนุษย์  หน้า   21
 • ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อของมนุษย์  หน้า   45
 • ระบบประสาทและประสาทสัมผัสกับศิลปะการแสดงนาฏยศิลป์  หน้า   75
 • หลักกลศาสตร์ในการเคลื่อนไหวร่างกายทางนาฏยศิลป์  หน้า   85
 • แรงและพลังในการเคลื่นไหวร่างกายทางนาฏยศิลป์  หน้า   99
 • หลักโภชนาการ และการป้องกันการบาดเจ็บ  หน้า 107
 • เชิงอรรถ  หน้า 117
 • บรรณานุกรม  หน้า 119
 • ประวัติผู้เขียน  หน้า 121