การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ Legal Reasoning

การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ Legal Reasoning

บ่อเกิดของการใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ การใช้เหตุผลในการบัญญัติกฎหมาย การใช้เหตุผล ในการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย การใช้เหตุผลทางข้อเท็จจริงทางคดี การใช้เหตุผลทางข้อกฎหมาย การใช้เหตุผลวิเคราะห์กฎหมายในเชิงลึก การใช้เหตุผลวิเคราะห์กฎหมายในเชิงกว้าง ซึ่งท้ายเล่มจะมีบรรณานุกรมพร้อมภาคผนวกประกอบอีกด้วย

ชื่อเรื่อง: การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ Legal Reasoning

โดย: ภูมินทร์ บุตรอินทร์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • ความเบื้องต้น     หน้า 12
 • บทที่ 1 บ่อเกิดของการใช้เหตุและผลทางนิติศาสตร์     หน้า 15
 • บทที่ 2 การใช้เหตุผลในการบัญญัติกฎหมาย     หน้า 29
 • บทที่ 3 การใช้เหตุผลในการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย : ความสัมพันธ์ระหว่างตรรกศาสตร์ ภาษาศาสตรและนิติศาสตร์     หน้า 85
 • บทที่ 4 การใช้เหตุผลทางข้อเท็จจริงในคดี     หน้า 101
 • บทที่ 5 การใช้เหตุผลทางข้อกฎหมาย     หน้า 117
 • บทที่ 6 การใช้เหตุผลวิเคราะห์กฎหมายในเชิงลึก : เพื่อเข้าใจและตีความขยายถ้อยคำ     หน้า 137
 • บทที่ 7 การใช้เหตุผลวิเคราะห์กฎหมายในเชิงกว้าง : เพื่อประสานเหตุและผลทางกฎหมายในเรื่องหนึ่งเข้ากับเหตุและผลทางกฎหมายในอีกเรื่องหนึ่งในโครงสร้างของกฎหมาย     หน้า 155
 • บทที่ 8 บทสรุป     หน้า 164
 • บรรณานุกรม     หน้า 170
 • ภาคผนวก     หน้า 175

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน