สารานุกรมนาฏศิลป์ไทย

  

รวบรวมคำอธิบายเรื่องราวทางด้านนาฏศิลป์ไทย เนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับนาฏยศัพท์ แบ่งออกเป็น หมวดนามศัพท์ กริยาศัพท์ และนาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด ภาษาท่า และประเภทของนาฏศิลป์ไทย แบ่งออกเป็น ระบำ รำ ฟ้อน ละคร โขน พร้อมรปูภาพประกอบ

ชื่อเรื่อง: สารานุกรมนาฏศิลป์ไทย

เรียบเรียงโดย: ผศ. รุจี ศรีสมบัติ

สถานที่: ชั้น ๓ อาคาร ๓

สารบัญ

 • นาฏยศัพท์  หน้า     ๗
 • หมวดนามศัพท์  หน้า     ๘
 • หมวดกิริยาศัพท์  หน้า   ๓๓
 • หมวดนาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด  หน้า   ๓๗
 • ภาษาท่า  หน้า   ๓๙
 • ประเภทของนาฏศิลป์ไทย  หน้า   ๔๒
 • ระบำ  หน้า   ๔๒
 • รำ  หน้า   ๖๕
 • ฟ้อน  หน้า   ๗๔
 • ละคร  หน้า   ๗๙
 • ประเภทของละครไทย  หน้า   ๘๙
 • ละครรำ  หน้า   ๘๙
 • ละครร้อง  หน้า ๑๐๘
 • ละครพูด  หน้า ๑๑๒
 • โขน  หน้า ๑๑๗
 • บรรณานุกรม  หน้า ๑๓๔
 • ดรรชนี  หน้า ๑๓๗
 • ประวัติผู้เขียน  หน้า ๑๔๔