มือแสตมป์ไทย 2547 ฉบับสมบูรณ์ (2004 Thai postage stamps catalogue completed edition )

รวบรวมแสตมป์ไทยถึงต้นปี 2547 เป็นคู่มือประชาสัมพันธ์ ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักแสตมป์ไทย

ชื่อเรื่อง: คู่มือแสตมป์ไทย 2547 ฉบับสมบูรณ์ (2004 Thai postage stamps catalogue completed edition)

รวบรวมโดย: บริษัทอินเตอร์ เนชั่นแนล เฮ้าส์ ออฟ แสตมป์

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3, ชั้น 3 อาคาร 1