คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา ๒ ยืมและฝากทรัพย์

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงหลักกฎหมายว่าด้วยยืมและฝากทรัพย์แห่งประมวลกฎหมายเพ่ง และพาณิชย์ เช่น ลักษณะการยืม สาระสำคัญแห่งสัญญายืม อายุความ สัญญาฝากทรัพย์ทั่วไป ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงหลักกฎหมายในเรื่องเดียวกันของต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบ อันจะทำให้เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อค้นคว้าต่อไป พร้อมสารบาญคำพิพากษาฎีกาและบรรณานุกรมท้ายเล่ม

ชื่อเรื่อง: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา ๒ ยืมและฝากทรัพย์

ผู้เขียน: สุธีร์ ศุภนิตย์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย: จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำสำนักพิมพ์  หน้า  (๑๐)
 • คำปรารภในการพิมพ์ครั้งที่ ๕  หน้า  (๑๑)
 • คำปรารภในการพิมพ์ครั้งที่ ๔  หน้า  (๑๒)
 • คำนำผู้เขียน  หน้า  (๑๓)
 • ภาค ๑ สัญญายืม
 • บทที่ ๑ สัญญายืมใช้คงรูป (Loan for Use)  หน้า   ๓๕
 • ส่วนที่ ๑ ลักษณะเฉพาะแห่งสัญญายืมใช้คงรูป  หน้า   ๓๗
 • ส่วนที่ ๒ ผลแห่งสัญญายืมใช้คงรูป  หน้า   ๔๔
 • ส่วนที่ ๓ ความสิ้นสุดแห่งสัญญายืมใช้คงรูป  หน้า   ๖๔
 • บทที่ ๒ สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง (Loan for Comsumption)  หน้า   ๖๗
 • ส่วนที่ ๑  สาระสำคัญแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง  หน้า   ๖๘
 • ส่วนที่ ๒ ผลแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง  หน้า   ๗๓
 • ส่วนที่ ๓ สัญญากู้ยืมเงิน (Loan Agreement)  หน้า   ๘๒
 • ส่วนที่ ๔ สัญญากู้ยืมระหว่างประเทศ  หน้า ๑๕๑
 • ภาค ๒ สัญญาฝากทรัพย์ บทที่ ๓
 • สัญญาฝากทรัพย์ทั่วไป (Voluntary Deposit)  หน้า ๑๘๑
 • ส่วนที่ ๑ ผลแห่งสัญญา  หน้า ๑๘๑
 • ส่วนที่ ๒ ความสิ้นสุดแห่งสัญญาฝากทรัพย์  หน้า ๑๙๙
 • บทที่ ๔ วิธีการเฉพาะฝากเงิน  หน้า ๒๐๓
 • บทที่ ๕ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม (Special Rulesfor InnKeepers หน้า ๒๐๙)
 • ส่วนที่ ๑ ความรับผิดชอบของเจ้าสำนักโรงแรม  หน้า ๒๑๓
 • ส่วนที่ ๒ สิทธิของเจ้าสำนักโรงแรม  หน้า ๒๒๔
 • สารบาญคำพิพากษาฎีกา  หน้า ๒๒๙
 • บรรณานุกรม  หน้า ๒๓๙