เคหพยาบาล : การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงการดูแลผู้ป่วย ที่มีอาการป่วยเล็กน้อย ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่กลับมาจากโรงพยาบาลเพื่อมาพักฟื้น ผู้ป่วยที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แนะนำถึงวิธีการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น การวัดอุณหภูมิ จับชีพจร วัดความดัน การเตรียมอาหาร การให้ยา การดูแลกิจวัตรประจำวัน การทำความสะอาดที่นอนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย

ชื่อเรื่อง: เคหพยาบาล : การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: นางมาลินี ชลานันต์, นางสาวสุธาทิพย์ เชื้อภักดี, นางอรพิณ ฐาปนกุลศักดิ์, นางกรรณิกา ดาวไธสง และนางสาวสิริลักษณ์ แก้วทอง

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ   การเปลี่ยนอิริยาบถผู้ป่วย  หน้า   71
 • ความสำคัญของการดูแลสุขภาพในครอบครัว  หน้า     1
 • อาหารสำหรับผู้ป่วยและการจัดเตรียม  หน้า   78
 • การป้องกันและการกระจายของเชื้อโรค  หน้า     5
 • การใช้ยา  หน้า   83
 • การประเมินภาวะการเจ็บป่วย  หน้า   27
 • การบำบัดอาการเจ็บป่วย  หน้า   98
 • การดูแลผู้ป่วยในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  หน้า   46
 • การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  หน้า 105
 • การดูแลความสะอาดที่นอนและสภาพแวดล้อม  หน้า   67
 • รรณานุกรม  หน้า 115